รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (74 อัตรา) ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566  งบประมาณ 1,985,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,985,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนเม.ย.66(บางส่วน) 653,142.86 1  พ.ค. 2566
2 เดือนพ.ค.66 657,580.64 1  มิ.ย. 2566
3 เดือนมิ.ย.66(บางส่วน) 674,776.50 3  ก.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved