รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 15,000 บาท (62 อัตรา) ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566  งบประมาณ 2,929,500.00 บาท เบิกจ่าย 2,929,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนเม.ย.66 930,000.00 11  เม.ย. 2566
2 ประกันสังคมเดือนเม.ย.66 46,500.00 11  เม.ย. 2566
3 เดือนพ.ค.66 925,161.29 12  พ.ค. 2566
4 ประกันสังคมเดือนพ.ค.66 46,258.00 12  พ.ค. 2566
5 รับคืนเงินเดือนพ.ค.66 -6,774.19 31  พ.ค. 2566
6 รับคืนเงินประกันสังคมเดือนพ.ค.66 -339.00 31  พ.ค. 2566
7 เดือนมิ.ย.66 900,000.00 13  มิ.ย. 2566
8 ประกันสังคมเดือนมิ.ย.66 45,000.00 13  มิ.ย. 2566
9 ค่าจ้างเหมาธุรการเดือนมิ.ย.66(9,000) 223.50 3  ก.ค. 2566
10 เดือนก.ค.66(บางส่วน) 43,470.40 25  ก.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved