รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง (67 อัตรา) ครั้งที่้ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566  งบประมาณ 1,899,450.00 บาท เบิกจ่าย 1,899,450.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนเม.ย.66 603,000.00 11  เม.ย. 2566
2 ประกันสังคมเดือนเม.ย.66 30,150.00 11  เม.ย. 2566
3 เดือนพ.ค.66 603,000.00 12  พ.ค. 2566
4 ประกันสังคมเดือนพ.ค.66 30,150.00 12  พ.ค. 2566
5 เดือนมิ.ย.66 603,000.00 13  มิ.ย. 2566
6 ประกันสังคมเดือนมิ.ย.66 30,150.00 13  มิ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved