รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคน (4 อัตรา) ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566  งบประมาณ 113,400.00 บาท เบิกจ่าย 113,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนเม.ย.66 36,000.00 11  เม.ย. 2566
2 ประกันสังคมเดือนเม.ย.66 1,800.00 11  เม.ย. 2566
3 เดือนพ.ค.66 36,000.00 12  พ.ค. 2566
4 ประกันสังคมเดือนพ.ค.66 1,800.00 12  พ.ค. 2566
5 เดือนมิ.ย.66 36,000.00 13  มิ.ย. 2566
6 ประกันสังคมเดือนมิ.ย.66 1,800.00 13  มิ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved