รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขยายผลเนื้อหากิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD : Education for Sustainable Development) ให้กับโรงเรียนในโครงการฯ   งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นส.สุดา แมเร๊าะ บย.43/66 7,030.00 15  ส.ค. 2566
2 ค่าซื้อวัสดุ-นส.สุดา แมเร๊าะ 690.00 17  ส.ค. 2566
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.สุดา แมเร๊าะ 2,280.00 23  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved