รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน)  งบประมาณ 12,000.00 บาท เบิกจ่าย 11,605.00 บาท คงเหลือ 395.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ บย.39/66 11,210.00 4  ส.ค. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 775.00 9  ส.ค. 2566
3 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ บย.39/66 -380.00 22  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved