รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนเมษายน 2566 - เดือนกรกฎาคม 2566)  งบประมาณ 631,200.00 บาท เบิกจ่าย 631,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนเม.ย.66(บางส่วน) 78,909.10 11  เม.ย. 2566
2 ประกันสังคมเดือนเม.ย.66 7,500.00 11  เม.ย. 2566
3 เดือนพ.ค.66 150,000.00 12  พ.ค. 2566
4 ประกันสังคมเดือนพ.ค.66 7,500.00 12  พ.ค. 2566
5 เดือนมิ.ย.66 150,000.00 13  มิ.ย. 2566
6 ประกันสังคมเดือนมิ.ย.66 7,500.00 13  มิ.ย. 2566
7 เดือนก.ค.66 150,000.00 18  ก.ค. 2566
8 ประกันสังคมเดือนก.ค.66 7,500.00 18  ก.ค. 2566
9 เดือนส.ค.66(บางส่วน) 72,290.90 15  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved