รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มกราคม - เมษายน 2566) ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา)  งบประมาณ 156,000.00 บาท เบิกจ่าย 151,655.53 บาท คงเหลือ 4,344.47 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.66 37,548.39 14  ก.พ. 2566
2 เดือนก.พ.66 36,107.14 8  มี.ค. 2566
3 เดือนมี.ค.66 39,000.00 4  เม.ย. 2566
4 เดือนเม.ย.66 39,000.00 15  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved