รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มกราคม - เมษายน 2566) ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ  งบประมาณ 120,000.00 บาท เบิกจ่าย 120,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.66 30,000.00 13  ก.พ. 2566
2 เดือนก.พ.66 30,000.00 8  มี.ค. 2566
3 เดือนมี.ค.66 30,000.00 4  เม.ย. 2566
4 เดือนเม.ย.66 30,000.00 15  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved