รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (75 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565  งบประมาณ 2,025,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,025,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 666,000.00 1  พ.ย. 2565
2 เดือนพ.ย.65 666,000.00 1  ธ.ค. 2565
3 เดือนธ.ค.65 666,000.00 3  ม.ค. 2566
4 เดือนม.ค.66(บางส่วน) 27,000.00 27  ม.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved