รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  งบประมาณ 5,958,790.00 บาท เบิกจ่าย 5,958,790.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.66(บางส่วน) 1,968,790.30 1  ก.พ. 2566
2 เดือนก.พ.66 1,995,000.00 1  มี.ค. 2566
3 เดือนมี.ค.66 1,994,999.70 3  เม.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved