รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา่มบรมราชกุมารี และโรงเรียนทั่วไป   งบประมาณ 16,010.00 บาท เบิกจ่าย 16,009.60 บาท คงเหลือ 0.40 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างพิมพ์เอกสารชุดข้อสอบ-นายอนิวรรต อาลี 3,491.60 20  ก.พ. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไปราชการ-นายอนิวรรต อาลี 4,000.00 21  มี.ค. 2566
3 ลูกหนี้เงินยืม-นายอนิวรรต อาลี บย.32/66 8,518.00 16  มิ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved