รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2566  งบประมาณ 3,348,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,348,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.66 1,116,000.00 1  ก.พ. 2566
2 เดือนก.พ.66 1,116,000.00 1  มี.ค. 2566
3 เดือนมี.ค.66 1,116,000.00 3  เม.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved