รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานน้ำและอากาศให้กับโรงเรียนในโครงการและประเมินรับตราพระราชทาน  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 15,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.สุดา แมเร๊าะ 10,580.00 10  เม.ย. 2566
2 ค่าซื้อวัสดุ-นส.สุดา แมเร๊าะ 1,190.00 2  พ.ค. 2566
3 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.สุดา แมเร๊าะ 3,230.00 15  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved