รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง (67 อัตรา) เดือนมกราคม - มีนาคม 2566  งบประมาณ 1,894,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,893,045.00 บาท คงเหลือ 955.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.66(บางส่วน) 596,595.00 26  ม.ค. 2566
2 ประกันสังคมเดือนม.ค.66 30,150.00 26  ม.ค. 2566
3 เดือนก.พ.66 603,000.00 14  ก.พ. 2566
4 ประกันสังคมเดือนก.พ.66 30,150.00 14  ก.พ. 2566
5 เดือนมี.ค.66 603,000.00 15  มี.ค. 2566
6 ประกันสังคมเดือนมี.ค.66 30,150.00 15  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved