รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (74 อัตรา) ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566  งบประมาณ 1,971,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,971,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.66(บางส่วน) 630,000.00 27  ม.ค. 2566
2 เดือนก.พ.66 662,142.86 1  มี.ค. 2566
3 เดือนมี.ค.66 666,000.00 3  เม.ย. 2566
4 เดือนเม.ย.66(บางส่วน) 12,857.14 1  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved