รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 15,000 บาท (62 อัตรา) ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566  งบประมาณ 2,869,225.00 บาท เบิกจ่าย 2,869,225.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.66 930,000.00 26  ม.ค. 2566
2 ประกันสังคมเดือนม.ค.66 46,500.00 26  ม.ค. 2566
3 เดือนก.พ.66(บางส่วน) 869,725.00 14  ก.พ. 2566
4 ประกันสังคมเดือนก.พ.66 46,500.00 14  ก.พ. 2566
5 เดือนมี.ค.66 930,000.00 15  มี.ค. 2566
6 ประกันสังคมเดือนมี.ค.66 46,500.00 15  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved