รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคน (4 อัตรา) เดือนมกราคม - มีนาคม 2566   งบประมาณ 77,000.00 บาท เบิกจ่าย 76,860.00 บาท คงเหลือ 140.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประกันสังคมเดือนม.ค.66(บางส่วน) 1,260.00 26  ม.ค. 2566
2 เดือนก.พ.66 36,000.00 14  ก.พ. 2566
3 ประกันสังคมเดือนก.พ.66 1,800.00 14  ก.พ. 2566
4 เดือนมี.ค.66 36,000.00 15  มี.ค. 2566
5 ประกันสังคมเดือนมี.ค.66 1,800.00 15  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved