รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่้น  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.กัญญ์ณณัฎฐ์ ชัยภัคพัชร 1,400.00 14  มี.ค. 2566
2 ค่าซื้อวัสดุ-นส.กัญญ์ณณัฎฐ์ ชัยภัคพร 600.00 5  ก.ค. 2566
3 ค่าตอบแทนกรรมการ-นส.กัญญ์ณณัฎฐ์ ชัยภัคพร 3,000.00 11  ก.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved