รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และผลงานทักษะวิชาการในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  งบประมาณ 5,312.40 บาท เบิกจ่าย 5,312.40 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.รัตนา การัยภูมิ 5,312.40 1  ธ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved