รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  งบประมาณ 24,424.00 บาท เบิกจ่าย 24,424.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 2,280.00 8  ธ.ค. 2565
2 ค่าซื้อวัสดุ-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 8,340.00 9  ธ.ค. 2565
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 11,220.00 11  ม.ค. 2566
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 2,584.00 2  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved