รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื่้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขั่บเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายประกิจ ช่วยเรือง 6,000.00 20  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved