รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานถอดบทเรียนการจัดทำเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา และการรายงานข้อมูลผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤก  งบประมาณ 7,500.00 บาท เบิกจ่าย 7,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ปรานอม นงรัตน์ 7,500.00 11  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved