รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จายในการเดินทาง ค่าจัดบูธนิทรรศการและการแสดง สำหรับการประชุมปฏิบัติการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ณ โรงแรมเอวาน่า กทม. โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153  งบประมาณ 47,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 47,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved