รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จายในการเดินทาง ค่าจัดบูธนิทรรศการและการแสดง สำหรับการประชุมปฏิบัติการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ณ โรงแรมเอวาน่า กทม. โรงเรียนบ้านหัวเขา  งบประมาณ 8,200.00 บาท เบิกจ่าย 8,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางวรรณา อาแว 8,200.00 9  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved