รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความครอบคลุมของตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักรา่ช...ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) สำ  งบประมาณ 8,772.00 บาท เบิกจ่าย 8,772.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-รร.บ้านกลูบี 8,772.00 22  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved