รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทา่งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักรา่ช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถะผู้เรียน ด้วยการะบวนกรจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรอย  งบประมาณ 6,532.00 บาท เบิกจ่าย 6,532.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.นฤมลมาตย์ คงคากุล 6,532.00 4  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved