รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการ  งบประมาณ 38,268.00 บาท เบิกจ่าย 38,268.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายโกมิน ทัพซ้าย 29,480.00 4  ส.ค. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางศิริพร ใจห้าว 8,788.00 7  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved