รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การประชุม และการนิเทศ กำกับ ติดตามให้กับศูนยฺ์การเรียนรู้ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการ  งบประมาณ 7,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,160.00 บาท คงเหลือ 4,840.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ-นส.รอบียะห์ มะอับดง 2,160.00 21  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved