รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อวัสดุ-นส.วิจิตรพร แก้วพรหมลัด 140.00 1  ก.ย. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิจิตรพร แก้วพรหมลัด 4,860.00 22  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved