รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค  งบประมาณ 395,000.00 บาท เบิกจ่าย 290,850.00 บาท คงเหลือ 104,150.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ 20,000.00 17  ส.ค. 2566
2 ค่าซื้อวัสดุ-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ 42,035.00 17  ส.ค. 2566
3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ(ชดใช้เงินทดรอง) 228,815.00 21  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved