รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3  งบประมาณ 891,100.00 บาท เบิกจ่าย 789,211.44 บาท คงเหลือ 101,888.56 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนมิ.ย.66(บางส่วน) 10,769.00 4  ก.ค. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอกคส.เขต-นส.ทองกร เตชปัญโย(บางส่วน) 6,695.00 7  ก.ค. 2566
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นายปกครอง สังขะชาติ 525.00 12  ก.ค. 2566
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางวนิดา อักษรถึง 4,270.00 19  ก.ค. 2566
5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.รอกีเยาะ กาเจ 595.00 20  ก.ค. 2566
6 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ทองกร เตชปัญโย บย.38/66 9,345.00 25  ก.ค. 2566
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์(บางส่วน) 7,889.40 4  ส.ค. 2566
8 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนก.ค.66 7,099.00 4  ส.ค. 2566
9 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ทองกร เตชปัญโย(ชดใช้เงินทดรอง) 8,055.00 4  ส.ค. 2566
10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.สมฤดี อยู่ดี 10,875.00 7  ส.ค. 2566
11 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นางสุธิตา จันทร์เพชร 2,400.00 9  ส.ค. 2566
12 ค่าเบี้ยงเลี้ยง-นส.ดวงฤดี หงส์สุวรรณวงษ์ 4,800.00 9  ส.ค. 2566
13 ค่าไปรษณีย์เดือนก.ค.66(บางส่วน) 957.00 11  ส.ค. 2566
14 ค่าขยะมูลฝอยเดือนก.ค.66 500.00 15  ส.ค. 2566
15 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ก.ค.66(บางส่วน) 11,580.01 15  ส.ค. 2566
16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.สุธิภรณ์ ขนอม 1,805.00 15  ส.ค. 2566
17 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.อุไรวรรณ สุขจันทร์เทาะ 175.00 15  ส.ค. 2566
18 ลูกหนี้เงินยืม-นางวาสนา เทพโซะ บย.42/66 7,000.00 15  ส.ค. 2566
19 ลูกหนี้เงินยืม-นายปกครอง สังขะชาติ บย.44/66 257,030.00 16  ส.ค. 2566
20 ลูกหนี้เงินยืม-นายบุญทัน จันทร์ทอง บย.47/66 4,512.00 18  ส.ค. 2566
21 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางอุบลรัตน์ สนิท 5,072.00 18  ส.ค. 2566
22 ค่าไฟฟ้าเดือนก.ค.66(บางส่วน) 76,833.05 21  ส.ค. 2566
23 ค่าน้ำดื่มเดือนก.ค.66(บางส่วน) 106.00 22  ส.ค. 2566
24 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 3,210.00 22  ส.ค. 2566
25 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ส.ค.66 13,074.48 22  ส.ค. 2566
26 ค่าซื้อวัสดุ-นส.โนรี อีซอ(โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา) 5,798.00 28  ส.ค. 2566
27 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-นส.โนรี อีซอ(โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา) 2,000.00 28  ส.ค. 2566
28 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน(คงคลังครั้งที่ 3) 76,530.00 1  ก.ย. 2566
29 รับคืนเงินลูกหนี้-นายปกครอง สังขะชาติ บย.44/66 -50,780.00 30  ส.ค. 2566
30 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ดวงจันทร์ ดำหวัง 1,085.00 1  ก.ย. 2566
31 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนส.ค.66 21,118.00 1  ก.ย. 2566
32 ค่าไปรษณีย์เดือนส.ค.66 6,308.00 4  ก.ย. 2566
33 ลูกหนี้เงินยืม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ บย.49/66 8,520.00 4  ก.ย. 2566
34 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ทองกร เตชปัญโย(ชดใช้เงินทดรอง) 7,990.00 5  ก.ย. 2566
35 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ทองกร เตชปัญโย(ชดใช้เงินทดรอง) 9,530.00 5  ก.ย. 2566
36 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ๊นเตอร์กลุ่มการเงิน 4,300.00 5  ก.ย. 2566
37 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางเรวดี รัตนะมาลา(บางส่วน) 2,876.60 5  ก.ย. 2566
38 ค่าซื้อของที่ระลึก-นส.โนรี อีซอ 6,000.00 5  ก.ย. 2566
39 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ส.ค.66 17,694.68 8  ก.ย. 2566
40 ค่าไฟฟ้าเดือนส.ค.66 77,772.36 8  ก.ย. 2566
41 ค่าจ้างเปลี่ยนชุดไดชาร์ทรถยนต์ทะเบียน กค 606 นธ 5,370.00 9  ก.ย. 2566
42 ค่าจ้างเปลี่ยนยางล้อและอะไหล่ทะเบียน นข 1827 นธ 24,600.00 9  ก.ย. 2566
43 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายอานัซ ทานนุสรณ์(บางส่วน) 13,034.40 10  ก.ย. 2566
44 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 17,630.00 10  ก.ย. 2566
45 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ทองกร เตชปัญโย 8,090.00 11  ก.ย. 2566
46 ค่าขยะมูลฝอยเดือนส.ค.66 500.00 11  ก.ย. 2566
47 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 6,090.00 12  ก.ย. 2566
48 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ทะเบียน นข 919 นธ 3,681.87 14  ก.ย. 2566
49 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางอุบลรัตน์ สนิท 9,500.00 14  ก.ย. 2566
50 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่ระบบEGRทะเบียน กค 604 นธ(บางส่วน) 3,586.36 14  ก.ย. 2566
51 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ 630.00 15  ก.ย. 2566
52 ค่าจ้างเปลี่ยนยอยเพลาทะเบียน กข 9409 นธ 3,750.00 16  ก.ย. 2566
53 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ สนง. 14,400.00 18  ก.ย. 2566
54 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนหัวฉีดทะเบียน กค 604 นธ 350.00 18  ก.ย. 2566
55 ึึ้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.กัญญ์ณณัฏฐ์ ชัยภัคพัชร 2,747.00 19  ก.ย. 2566
56 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ๊นเตอร์กลุ่มบุคคล 4,300.00 20  ก.ย. 2566
57 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหัวฉีดทะเบียน กค 2179 นธ(บ่างส่วน) 8,741.00 20  ก.ย. 2566
58 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ก.ย.66(บางส่วน) 951.23 21  ก.ย. 2566
59 ลูกหนี้เงินยืม-นางซูไรดา กะนา บย.62/66 9,345.00 21  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved