รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โรงเรียนบ้านยือลาแป  งบประมาณ 217,200.00 บาท เบิกจ่าย 217,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านยือลาแป 217,200.00 3  ก.ค. 2566
2 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า งวดเดียว 217,200.00 1  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved