รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 4,372.00 บาท เบิกจ่าย 4,372.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.สารีปะห์ ยาโงะ 4,372.00 11  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved