รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแนวทางและสะท้อนผลการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 9 - 12 ่พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 7,000.00 บาท เบิกจ่าย 7,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.สุธิภรณ์ ขนอม 7,000.00 25  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved