รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร.ร.บ้านจะแลเก  งบประมาณ 2,750.00 บาท เบิกจ่าย 2,750.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางอรษา เจ๊ะเด็ง 2,750.00 18  ก.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved