รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ   งบประมาณ 17,575.59 บาท เบิกจ่าย 17,575.59 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.กชสม มณีมาศ 17,575.59 11  เม.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved