รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้่จ่ายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2  งบประมาณ 984,560.00 บาท เบิกจ่าย 921,685.61 บาท คงเหลือ 62,874.39 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนก.พ.66(บางส่วน) 6,016.00 8  มี.ค. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ(บางส่วน) 545.00 8  มี.ค. 2566
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-28 ก.พ.66(บางส่วน) 253.31 9  มี.ค. 2566
4 ค่าไปรษณีย์เดือนก.พ.66(บางส่วน) 34.00 14  มี.ค. 2566
5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม-นส.รอซีด๊ะ เฮ็ง 875.00 14  มี.ค. 2566
6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 490.00 15  มี.ค. 2566
7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 6,195.00 17  มี.ค. 2566
8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.รอกีเยาะ กาเจ 1,120.00 21  มี.ค. 2566
9 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม--นางซูไรดา กะนา 420.00 21  มี.ค. 2566
10 ค่าน้ำประปาเดือนมี.ค.66(บางส่วน) 2,917.29 23  มี.ค. 2566
11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 มี.ค.66 6,472.84 23  มี.ค. 2566
12 ค่าไปรษณีย์เดือนมี.ค.66 9,269.00 4  เม.ย. 2566
13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 มี.ค.66 12,152.58 5  เม.ย. 2566
14 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนมี.ค.66 6,542.00 5  เม.ย. 2566
15 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.อุไรวรรณ สุขจันทร์เทาะ 4,560.00 10  เม.ย. 2566
16 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 เม.ย.66 3,562.65 26  เม.ย. 2566
17 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.อุไรวรรณ สุขจันทร์เทาะ 245.00 26  เม.ย. 2566
18 ลูกหนี้เงินยืม-นส.รอซีด๊ะ เฮ็ง บย.19/66(โครงการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ) 71,040.00 1  พ.ค. 2566
19 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนเม.ย.66 6,126.00 3  พ.ค. 2566
20 ค่าไปรษณีย์เดือนเม.ย.66 2,938.00 8  พ.ค. 2566
21 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนมี.ค.66(บางส่วน) 281.15 8  พ.ค. 2566
22 ค่าน้ำประปาเดือนเม.ย.66 4,591.37 8  พ.ค. 2566
23 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-30 เม.ย.66 4,426.70 10  พ.ค. 2566
24 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 770.00 10  พ.ค. 2566
25 ค่าขยะมูลฝอยเดือนเม.ย.66 500.00 11  พ.ค. 2566
26 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ทองกร เตชปัญโย 7,620.00 15  พ.ค. 2566
27 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ดวงจันทร์ ดำหวัง บย.22/66 4,750.00 16  พ.ค. 2566
28 ค่าน้ำประปาเดือนพ.ค66 3,685.83 18  พ.ค. 2566
29 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนมี.ค.66 3,871.85 18  พ.ค. 2566
30 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 พ.ค.66 8,484.51 22  พ.ค. 2566
31 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-นส.ปวีณา ไตรสุวรรณ(โครงการส่งเสริมประชาธิปไตรในสถานศึกษา) 2,000.00 23  พ.ค. 2566
32 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ปวีณา ไตรสุวรรณ บย.24/66(โครงการส่งเสริมประชาธิปไตรในสถานศึกษา) 43,610.00 24  พ.ค. 2566
33 ลูกหนี้เงินยืม-นายอานัซ ทานนุสรณ์ บย.25/66(บางส่วน) 30,938.00 26  พ.ค. 2566
34 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.สุธิภรณ์ ขนอม 7,240.00 26  พ.ค. 2566
35 รับคืนเงินลูกหนี้-นส.ดวงจันทร์ ดำหวัง บย.22/66 -4,750.00 25  พ.ค. 2566
36 ลูกหนี้เงินยืม-นางน้ำฝน ชุดแดง บย.26/66 7,600.00 1  มิ.ย. 2566
37 ลูกหนี้เงินยืม-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ บย.27/66(โครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์) 18,960.00 1  มิ.ย. 2566
38 ลูกหนี้เงินยืม-นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร บย.29/66 9,760.00 1  มิ.ย. 2566
39 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนพ.ค.66 21,086.00 2  มิ.ย. 2566
40 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 6,230.00 2  มิ.ย. 2566
41 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สนง. 81,999.00 6  มิ.ย. 2566
42 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนเม.ย.66 1,618.38 6  มิ.ย. 2566
43 ค่าไปรษณีย์เดือนพ.ค.66 16,494.00 6  มิ.ย. 2566
44 ค่าไฟฟ้าเดือนเม.ย.66(บางส่วน) 26,197.42 6  มิ.ย. 2566
45 ค่าไฟฟ้าเดือนพ.ค.66 96,065.67 6  มิ.ย. 2566
46 ค่าขยะมูลฝอยเดือนพ.ค.66 500.00 7  มิ.ย. 2566
47 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนเม.ย.66 3,715.13 9  มิ.ย. 2566
48 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 พ.ค.66 11,674.80 13  มิ.ย. 2566
49 ค่าซื้อวัสดุ-นส.สุดาแมเร๊าะ(โครงการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย) 1,200.00 13  มิ.ย. 2566
50 ค่าน้ำประปาเดือนมิ.ย.66 4,243.09 14  มิ.ย. 2566
51 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอกคส.เขต-นส.ทองกร เตชปัญโย 6,955.00 15  มิ.ย. 2566
52 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.ปวีณา ไตรสุวรรณ บย.24/66 -8,500.00 14  มิ.ย. 2566
53 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนเม.ย.66 839.95 16  มิ.ย. 2566
54 รับคืนเงิน-นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร บย.29/66 -2,730.00 20  มิ.ย. 2566
55 ลูกหนี้เงินยืม-นส.สุดา แมเร๊าะ บย.33/66(โครงการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย) 34,700.00 20  มิ.ย. 2566
56 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 มิ.ย.66 11,634.66 23  มิ.ย. 2566
57 ค่าซื้อวัสดุ-นส.รอซีด๊ะ เฮ็ง(โครงการวิทยาการคำนวณ) 1,440.00 3  ก.ค. 2566
58 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนพ.ค.66 1,960.24 3  ก.ค. 2566
59 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนพ.ค.66 3,889.35 3  ก.ค. 2566
60 ค่าไปรษณีย์เดือนมิ.ย.66 3,816.00 4  ก.ค. 2566
61 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนมิ.ย.66(บางส่วน) 10,230.00 4  ก.ค. 2566
62 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ดวงจันทร์ ดำหวัง 1,365.00 4  ก.ค. 2566
63 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ดวงจันทร์ ดำหวัง 4,750.00 4  ก.ค. 2566
64 รับคืนเงินลูกหนี้-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ บย.27/66 -1,000.00 3  ก.ค. 2566
65 รับคืนเงินลูกหนี้-นส.สุดา แมเร๊าะ บย.33/66 -760.00 3  ก.ค. 2566
66 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนพ.ค.66 843.16 5  ก.ค. 2566
67 ค่าไฟฟ้าเดือนมิ.ย.66 101,575.12 5  ก.ค. 2566
68 ค่าตอบแทนกรรมการ-นส.รอซีด๊ะ เฮ็ง(โครงการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ) 3,000.00 7  ก.ค. 2566
69 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอกคส.เขต-นส.ทองกร เตชปัญโย(บางส่วน) 260.00 7  ก.ค. 2566
70 ค่าขยะมูลฝอยเดือนมิ.ย.66 500.00 7  ก.ค. 2566
71 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-30 มิ.ย.66 21,501.09 11  ก.ค. 2566
72 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.ปวีณา ไตรสุวรรณ(โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา) 3,350.00 12  ก.ค. 2566
73 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายสมเจตน์ กิ้มขู่(บางส่วน) 957.40 12  ก.ค. 2566
74 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ศิริพร ใจห้าว 1,410.00 13  ก.ค. 2566
75 รับคืนเงินลูกหนี้-นส.ปวีณา ไตรสุวรรณ บย.24/66(เก็บเพิ่ม) -280.00 17  ก.ค. 2566
76 ลูกหนี้เงินยืม-นส.สุดา แมเร๊าะ บย.37/66 13,844.00 19  ก.ค. 2566
77 ค่าน้ำประปาเดือนก.ค.66 3,871.58 20  ก.ค. 2566
78 ค่าเช่าใช้โปรแกรมระบบประชุมออนไลน์-นายบุญทัน จันทร์ทอง(บางส่วน) 10,022.48 3  ส.ค. 2566
79 ค่าจ้างเปลี่ยนหลอดไฟหน้าและไฟหรี่ด้านหน้าทะเบียน กค 2179 นธ(บางส่วน) 2,675.03 3  ส.ค. 2566
80 ค่าจ้างเปลี่ยนบู๊ซคันเกียร์พร้อมค่าแรงทะเบียน กข7929 นธ 1,000.00 3  ส.ค. 2566
81 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ก.ค.66 17,990.85 3  ส.ค. 2566
82 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนมิ.ย.66 3,882.18 3  ส.ค. 2566
83 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนมิ.ย.66 839.95 3  ส.ค. 2566
84 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์(บางส่วน) 3,330.60 4  ส.ค. 2566
85 ค่าจ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อและสลับยางทะเบียน กค 606 นธ 350.00 11  ส.ค. 2566
86 ค่าไปรษณีย์เดือนก.ค.66(บางส่วน) 7,449.00 11  ส.ค. 2566
87 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ก.ค.66(บางส่วน) 1,846.01 15  ส.ค. 2566
88 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนมิ.ย.66 2,000.00 16  ส.ค. 2566
89 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ทะเบียน กค 604 นธ 3,258.02 17  ส.ค. 2566
90 ค่าน้ำประปาเดือนส.ค.66 4,266.30 18  ส.ค. 2566
91 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.สุดา แมเร๊าะ(เบิกหักผลักส่ง) -6,000.00 18  ส.ค. 2566
92 ค่าไฟฟ้าเดือนก.ค.66(บางส่วน) 26,161.79 21  ส.ค. 2566
93 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ทะเบียน กข 7929 นธ 5,380.00 28  ส.ค. 2566
94 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่ระบบเบรกทะเบียน กข 9409 นธ 11,035.00 5  ก.ย. 2566
95 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางเรวดี รัตนะมาลา(บางส่วน) 6,000.00 5  ก.ย. 2566
96 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนก.ค.66 2,000.00 8  ก.ย. 2566
97 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนก.ค.66 3,902.48 8  ก.ย. 2566
98 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สนง. 4,084.00 8  ก.ย. 2566
99 ค่าจ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นทะเบียน กข 7929 นธ 700.00 11  ก.ย. 2566
100 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนก.ค.66 839.95 11  ก.ย. 2566
101 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่ระบบEGRทะเบียน กค 604 นธ(บางส่วน) 15,601.95 14  ก.ย. 2566
102 ค่าน้ำประปาเดือนก.ย.66 3,662.61 19  ก.ย. 2566
103 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนส.ค.66 863.49 20  ก.ย. 2566
104 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนส.ค.66 3,904.80 20  ก.ย. 2566
105 รับคืนเงินลูกหนี้-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ บย.27/66(เก็บเพิ่ม) -1,920.00 18  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved