รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมทำเกณฑ์การคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพืินที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี  งบประมาณ 7,135.00 บาท เบิกจ่าย 7,135.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ปรานอม นงรัตน์ 7,135.00 9  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved