รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการขยายผลจำนวนพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  งบประมาณ 9,760.00 บาท เบิกจ่าย 9,760.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ณฐมน หมื่นเพชร บย.41/66 9,720.00 7  ส.ค. 2566
2 ค่าซื้อวัสดุ-นส.ณฐมน หมื่นเพชร 280.00 17  ส.ค. 2566
3 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.ณฐมน หมื่นเพชร บย.41/66 -240.00 22  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved