รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท, ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ และระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมริเ  งบประมาณ 19,017.00 บาท เบิกจ่าย 19,017.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 6,160.00 21  ก.พ. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 5,547.00 21  ก.พ. 2566
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 7,310.00 23  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved