รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าที่ดินวัด ร.ร. เมืองนราธิวาส  งบประมาณ 41,796.00 บาท เบิกจ่าย 41,796.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าที่ดิน รร.เมืองนราธิวาส 41,796.00 22  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved