รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านพนาทักษิณ  งบประมาณ 11,941.20 บาท เบิกจ่าย 11,941.20 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65-ม.ค.66 7,960.80 15  มี.ค. 2566
2 เดือนก.พ.66 1,990.20 8  มิ.ย. 2566
3 เดือนมี.ค.66 1,990.20 8  มิ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved