รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านธรรมเจริญ  งบประมาณ 15,343.80 บาท เบิกจ่าย 15,343.80 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.-ธ.ค.65 7,671.90 13  ก.พ. 2566
2 เดือนม.ค.66 2,557.30 1  มี.ค. 2566
3 เดือนก.พ.66 2,557.30 1  มิ.ย. 2566
4 เดือนมี.ค.66 2,557.30 1  มิ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved