รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบาโงปะแต  งบประมาณ 29,981.40 บาท เบิกจ่าย 29,981.40 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.-ธ.ค.65 14,990.70 16  ก.พ. 2566
2 เดือนม.ค.66 4,996.90 20  มี.ค. 2566
3 เดือนก.พ.66 4,996.90 3  พ.ค. 2566
4 เดือนมี.ค.66 4,996.90 3  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved