รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านมะนังกาหยี  งบประมาณ 23,400.00 บาท เบิกจ่าย 23,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.-ธ.ค.65 11,700.00 14  ก.พ. 2566
2 เดือนม.ค.66 3,900.00 21  มี.ค. 2566
3 เดือนก.พ.66 3,900.00 5  เม.ย. 2566
4 เดือนมี.ค.66 3,900.00 9  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved