รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) สพป. นราธิวาส เขต 1  งบประมาณ 45,000.00 บาท เบิกจ่าย 45,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 7,500.00 3  ก.พ. 2566
2 เดือนพ.ย.65 7,500.00 3  ก.พ. 2566
3 เดือนธ.ค.65 7,500.00 3  ก.พ. 2566
4 เดือนม.ค.66 7,500.00 23  ก.พ. 2566
5 เดือนก.พ.66 7,500.00 3  เม.ย. 2566
6 เดือนมี.ค.66 7,500.00 25  เม.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved