รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  งบประมาณ 32,000.00 บาท เบิกจ่าย 12,600.00 บาท คงเหลือ 19,400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนพ.ย.65 3,400.00 16  ก.พ. 2566
2 เดือนธ.ค.65 1,400.00 16  ก.พ. 2566
3 เดือนม.ค.66 2,000.00 2  มี.ค. 2566
4 เดือนก.พ.66 3,200.00 22  มี.ค. 2566
5 เดือนมี.ค.66 2,600.00 3  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved