รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เปิดสอนระดับประถมศึกษา)  งบประมาณ 392,000.00 บาท เบิกจ่าย 392,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนพ.ย.65 107,000.00 16  ก.พ. 2566
2 เดือนธ.ค.65 85,200.00 16  ก.พ. 2566
3 เดือนธ.ค.65(รร.วัดลำภู) 8,000.00 2  มี.ค. 2566
4 เดือนม.ค.66 95,200.00 10  มี.ค. 2566
5 เดือนก.พ.66 95,400.00 22  มี.ค. 2566
6 เดือนมี.ค.66(บางส่วน) 1,200.00 3  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved