รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 2 รุ่น ระหว่าวันที่ 23-24 และ 30-31 มกราคม 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางอุบลรัตน์ สนิท 3,000.00 2  ก.พ. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.บุณญาภา ศาสคุณ 3,000.00 2  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved